Netflix 美國地區有史以來最大加幅 !!? 想平玩標清 Basic 套餐都要加

Netflix 美國將於今年内將月費計劃收費提高 13%-18%,這將會是 Netflix 自 2007 年推出串流服務以來加價幅度最高的一次。三個月費計劃中,基本計劃將由 $8 美金提高至 $9 美金,高清計劃則由 $11 美金加到 $13 美金,而 4K 套餐則由原本 $14 加至 $16 美金。

Netflix 美國將於今年内將月費計劃收費提高 13%-18%,這將會是 Netflix 自 2007 年推出串流服務以來加價幅度最高的一次。三個月費計劃中,基本計劃將由 $8 美金提高至 $9 美金,高清計劃則由 $11 美金加到 $13 美金,而 4K 套餐則由原本 $14 加至 $16 美金。

據報加價計劃令不少美國地區的新用戶停止訂閲,但英國及歐洲地區就尚未有任何價格消息。過去加價行動指針對高畫質訂閲計劃,而今次加價計劃就針對所有美國用家,當中包括 Basic 套餐的使用者。官方聲明指 Netflix 今次加價是為新内容及新操作介面提供足夠資金,但加價消息公佈時間正好是 Netflix 公佈去年第四季度盈餘數字後的兩日,令大家對該聲明大感疑惑。

Netflix 美國將於今年内將月費計劃收費提高 13%-18%,這將會是 Netflix 自 2007 年推出串流服務以來加價幅度最高的一次。三個月費計劃中,基本計劃將由 $8 美金提高至 $9 美金,高清計劃則由 $11 美金加到 $13 美金,而 4K 套餐則由原本 $14 加至 $16 美金。

來源: whathifi


🙋‍ ★ 想睇版友討論以上文章?? 《點我進入討論》

🏠 ★ Post76網店經已開幕 《store.post76.hk》

Post76 Reporter

關於Post76 Reporter

身為76戰地記者, 人玩我又玩, 人唔玩我都要玩, 咁先係76新聞, 事事上心, 願天下毒物都任我們76記者任玩任試.

觀看所有 Post76 Reporter 的文章

相關文章